אופיס גולדן ליין | דן דיזיין סנטר | 077-230-5557 | info@office-gl.co.il